นายสวาท จำปาเทศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายณัฐพล คำแปง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน ได้จัดทำโครงการ“Bic Cleanning Day” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ…

องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน ได้จัดทำโครงการ“Bic Cleanning Day” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยที่ดี มีวินัย อันเป็นรากฐานของระบบคุณภาพ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนให้ทุกคน ร่วมกันคิด ...

[ 28-04-2564 ] Hits:6

ประชาสัมพันธ์ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ท่ีมารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ ในห้วงปีงบประมาณ 2564 ตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ในระบบ ITAS

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน ได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงขอความร่วมมือมายัง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานของรัฐอื่น ท่ีมารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ ในห้วงปีงบประมาณ 2564 เพื่อตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ในระบบ ITAS ***ตามช่องทางที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ดังนี้

[ 11-02-2564 ] Hits:212

ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน ตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ในระบบ ITAS

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน ได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จึงขอความร่วมมือ มายัง ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน เพื่อตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ในระบบ ITAS *** ตามช่องทางที่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ดังนี้

[ 11-02-2564 ] Hits:199

 1. ประกาศงานการเงินการคลัง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

ยโสธร

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ