Hot News :

ประชาสัมพันธ์ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ท่ีมารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ ในห้วงปีงบประมาณ 2564 ตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ในระบบ ITAS

วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564 14:17

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน ได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงขอความร่วมมือมายัง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานของรัฐอื่น ท่ีมารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ ในห้วงปีงบประมาณ 2564 เพื่อตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ในระบบ ITAS ***ตามช่องทางที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ดังนี้

  1. เข้ารับการการประเมิน และตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ในระบบ ITAS คลิกที่นี่ URL : https://itas.nacc.go.th/go/eit/7pl2wi
  2. เข้ารับการการประเมิน และตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS สแกน QR-Code ด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160. โทร. 045-797967 แฟกซ์ 045-797966

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ