ข่าวกิจกรรม

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน ได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงขอความร่วมมือมายัง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานของรัฐอื่น ท่ีมารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ ในห้วงปีงบประมาณ 2563 เพื่อตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ในระบบ ITAS ***ตามช่องทางที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ดังนี้

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน ได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงขอความร่วมมือ มายัง ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน เพื่อตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ในระบบ ITAS *** ตามช่องทางที่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ดังนี้

      เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน นำโดย นายสวาท จำปาเทศ นายก อบต. และ นายณัฐพล คำแปง ปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม "เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอค้อวัง โดยกิจกิจกรรมภาคเช้า จะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ส่วนกิจกรรมภาคค่ำ จะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

      วันที่ 25 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 น - 15.00 น. นายสวาท จำปาเทศ นายก อบต. และ นายณัฐพล คำแปง ปลัด อบต. และพนักงานทุกท่าน ได้ร่วมกิจกรรม "เพิ่มสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ครบ 67 รอบ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 " ณ บริเวณหน้าทีทำการ อบต.ฟ้าหว่น อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

      วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 9.00 น - 12.00 น. นายมานิตย์ มีศรี นายอำเภอค้อวัง นายสวาท จำปาเทศ นายก อบต. และ นายณัฐพล คำแปง ปลัด อบต. พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกิจกรรม "โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ครบ 67 รอบ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 " ณ บริเวณหนองสองห้อง หมู่ที่ 8 อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

      เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 เวลา 9.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน นำโดย นายสวาท จำปาเทศ นายกฯ และ นายณัฐพล คำแปง ปลัดฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะ ให้แก่ชุมชน" ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน

      เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน นำโดย นายสวาท จำปาเทศ นายกฯ และ นายณัฐพล คำแปง ปลัดฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม "มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก" อำเภอค้อวัง ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

      เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน นำโดย นายสวาท จำปาเทศ นายกฯ และ นายณัฐพล คำแปง ปลัดฯ พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA (Local Performance Assessment) ประจำปี 2562 เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมินฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ